Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Tisniewaar niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Tisniewaar aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Uw Privacy

Op Tisniewaar.nl wordt uw recht op privacy serieus genomen. Op deze site worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen en er wordt ook geen code van anderen uitgevoerd die dat zou kunnen doen. De links die verwijzen naar pagina's op andere websites bevatten niets wat door die sites voor 'tracking' gebruikt kan worden en we laten alleen maar een cookie op uw PC achter als u daar zelf eerst nadrukkelijk voor kiest. Als u desondanks toch nog suggesties ter verbering van uw privacy op deze site hebt, dan horen we dat graag.

Auteursrechten

Tisniewaar accepteert en respecteert de auteursrechten op het door de diverse producenten via RSS beschikbaar gestelde materiaal en zal ook altijd proberen om op een duidelijke manier de bron te vermelden en een goed zichtbare link naar het oorspronkelijke artikel te plaatsen. Tisniewaar is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en/of de algemene voorwaarden van de site die u bezoekt.

De getoonde artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn en blijven in alle gevallen voor rekening van de desbetreffende auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening, voorkeur of smaak van Tisniewaar zelf. Tisniewaar kan dan ook op geen enkele manier voor de inhoud verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit onze weergave ervan.

Garantie

Tisniewaar kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tisniwaar garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Wijzigingen

De samenstelling van deze site en de achterliggende inventarisatie- en distribu-tietechnieken worden regelmatig aangevuld en/of aangepast. Tisniewaar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving door te voeren.